Dit was Hack the Goals 2018 in Oeganda...

Bekijk nog meer foto's op Facebook en Twitter!


Inleiding

Een veilige leeromgeving (Safe Learning Environment – SLE) is een van de fundamentele en universele mensenrechten. Deze doelstelling is gelinkt aan SDG 4 en 5 die respectievelijk ‘Kwaliteitsonderwijs’ en ‘Gendergelijkheid’ nastreven. Het is hierbij de bedoeling om  onderwijs en ontwikkeling te stimuleren.

Een veilige leeromgeving veronderstelt zowel fysieke als emotionele en intellectuele veiligheid voor de studenten. Een dergelijke gezonde, veilige en ondersteunende leeromgeving biedt de studenten, de volwassenen en zelfs de school krachtige leermogelijkheden. 

Challenge I

Gendergerelateerd geweld (Gender based violence – GBV) is een ernstige inbreuk op de mensenrechten. Gendergerelateerd geweld verwijst naar elke daad van geweld die resulteert of kan resulteren in lichamelijke, seksuele of psychologische schade aan of lijden van vrouwen en mannen, met inbegrip van de dreiging van dergelijke gewelddaden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit plaatsvindt in het openbaar of de privésfeer. Vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar want zij beschikken over weinig of geen macht in de samenleving.

 

In Oeganda is gendergerelateerd geweld algemeen verspreid, hoewel er beleidslijnen bestaan en er een wettelijk kader aanwezig is. Het gendergerelateerd geweld is toegenomen met 18,4 % en aanranding met 25,8 % (Politierapport van 2013), en toch worden de daders vaak niet vervolgd. Het Demografisch en Gezondheidsonderzoek van 2016 in Oeganda (Uganda Demographic and Health Survey) rapporteert dat 22 % van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar tijdens hun leven het slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld, tegenover slechts 8 % van de mannen in dezelfde leeftijdscategorie.

 

In een schoolomgeving heeft gendergerelateerd geweld een enorm negatieve impact op de studenten. Het ondermijnt het zelfvertrouwen van de student, leidt tot onderpresteren en ontmoedigt de bereidheid om te leren. Het feit dat gendergerelateerd geweld wijdverspreid is in schoolomgevingen, wordt een zorgwekkend probleem omdat het een inbreuk vormt op de rechten van de slachtoffers.

 

Hoe kunnen we gendergerelateerd geweld in al zijn vormen uitroeien, en hoe kunnen we het probleem aanpakken op school?

 


Challenge II

Inclusief onderwijs is een proces dat bedoeld is om een antwoord te bieden op de diversiteit van de studenten, door hun participatie te vergroten en exclusie uit het onderwijs en ook binnen het onderwijs terug te dringen.

 

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (2006) lanceerde het begrip van inclusief onderwijs in verband met de Millenniumdoelstelling van universeel basisonderwijs (Verenigde Naties, 2000) en later met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4 van de SDG's.

 

De Oegandese regering introduceerde inclusief onderwijs in 1997 via universeel basisonderwijs. Echter, van de meisjes en jongens van schoolgaande leeftijd met een beperking gaat slechts 9 % naar de lagere school, terwijl het nationaal gemiddelde bij de jongens en meisjes zonder beperking veel hoger ligt, namelijk 92 %. Veel erger is het gesteld in de National Teachers Colleges en de Vocational Training Institutions.

 

Onderwijs voor personen met zowel een geestelijke als een lichamelijke beperking, die het meest kwetsbaar zijn, is essentieel voor de economische ontwikkeling. Lesgeven aan studenten met leerproblemen werd geïntegreerd in het leerplan voor de Teacher Training Colleges, maar dat volstaat niet omdat studenten met een beperking geconfronteerd worden met vele andere lichamelijke, sociale en psychologische hinderpalen.

 

Hoe kunnen we inclusief hoger onderwijs verzekeren voor studenten met speciale behoeften?


Challenge III

Technische vaardigheden en vakbekwaamheid zijn essentiële hulpmiddelen voor de economische ontwikkeling. De Oegandese regering heeft in 2009 via het ministerie van Onderwijs en Sport en samen met andere partners een strategisch tienjarenplan uitgewerkt voor het handels- en technisch onderwijs en de beroepsopleidingen: BTVET (Business, Technical, Vocational Education and Training Strategic Plan) en heeft in 2010 het informele opleidingsprogramma NFTP (Non-Formal Training Programme) gelanceerd om de toegang tot het informeel aanleren van vaardigheden met 25 % te verhogen.

 

Ondanks dat blijven de gendervooroordelen in het BTVET-onderwijs voortbestaan in de onderwijsplanning, en bij de ouders, de maatschappij en de (toekomstige) werkgevers. Zo vormen de vrouwen slechts één vierde van de inschrijvingen in het openbare handels-, beroeps- en technisch onderwijs, en zijn zij geconcentreerd in de typische vrouwenberoepen. De etiketten die de maatschappij plakt op welke beroepsopleiding een jongen of een meisje al dan niet zou moeten volgen, blijven resulteren in gemiste kansen voor wie geïnteresseerd is om zich in te schrijven voor een opleiding die ‘ideaal’ geacht wordt voor het andere geslacht. De kloof tussen rollen, rechten, macht en besluitvorming blijft bestaan en zorgt ervoor dat veel jonge meisjes hun zelfvertrouwen en zelfwaardering verliezen. Zonder zelfvertrouwen raken ze al snel hun geloof in hun studiecapaciteiten kwijt. Dit vertrouwen kan worden hersteld wanneer de jonge vrouwen zich realiseren dat ze de opleiding wel degelijk aankunnen.

 

Hoe kunnen we de genderstereotypen rond beroepsopleiding aanpakken?


Organised by:


Partnering with:


Share / Partagez / Deel:

ENG: If you encounter any issues with your registration or navigating the website, please contact us @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

FR: Si vous rencontrêz des problèmes avec votre inscription ou pour naviguer sur le site, contactez moi au plus vite @ kirsten.vancamp[at]enabel.be

NL: Deze website wordt beheerd door Enabel. Indien u problemen ondervindt bij de inschrijving of het navigeren op deze website, gelieve ons dan te contacteren op @ kirsten.vancamp[at]enabel.be